ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ:

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του www.sapidis.gr είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (π.χ. το όνομά σας, το επίθετό σας, το επάγγελμά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το φαξ σας, τη διεύθυνση αποστολής των αγαθών, το όνομα εξουσιοδοτημένου προσώπου σας για την παραλαβή των αγαθών που παραγγείλατε, το σταθερό ή το κινητό σας τηλέφωνο κ.λπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε ορθά, νόμιμα και εμπρόθεσμα και για οικονομικό σας συμφέρον την παραγγελία σας. Τα προσωπικά λοιπόν δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα μας και στην υπηρεσία του διαδικτυακού τόπου www.sapidis.gr τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί μας, για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται αυτό από το Νόμο στις Αρμόδιες και μόνο Αρχές και σύμφωνα με όλες τις νόμιμες εξασφαλιστικές για τον καταναλωτή διαδικασίες). Κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας έχει ληφθεί και τηρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Ο παρόν ιστοχώρος του www.sapidis.gr αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679  «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» “GDPR” και τον Ν. 3471/2006. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοχώρου-ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι o Bασίλειος Σαπίδης του Επαμεινώνδα, που εδρεύει στη πόλη της Θεσσαλονίκης, οδός ΕΡΜΟΥ αριθμός 23, ισόγειο, ΤΚ 54625, τηλ.: 2310-236569. Αυτός αναθέτει με έγγραφη σύμβαση και για λογαριασμό του την εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των εν γένει χρηστών της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος σε πρόσωπο που θα διαβεβαιώνει ρητά και επίσημα ότι είναι σε θέση και ότι διαθέτει την κατάλληλη μόρφωση και εξειδίκευση στην ασφαλή τήρηση, οργάνωση, ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, ότι είναι εξοικειωμένος με τον ως άνω Ευρωπαϊκό Κανονισμό, το οποίο πρόσωπο καλείται «ο εκτελών την επεξεργασία». Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι διατεθειμένο να παρακολουθεί και σχετικά σεμινάρια επιμόρφωσης σε αυτόν τον τομέα.

Σύμφωνα με το νόμο, προσωπικό δεδομένο είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φυσική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κ.λπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων. Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.sapidis.gr δεν συλλέγουμε άλλα προσωπικά δεδομένα σας, παρά μόνο αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιμα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, παρά μόνο με τη θέληση και την πρωτοβουλία του χρήστη-καταναλωτή και σε όση έκταση και στοιχεία/δεδομένα του τα οποία αυτός επιθυμεί και επιλέξει να δηλώσει και αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την εκ μέρους μας ορθή και νόμιμη εκτέλεση της τυχόν μεταξύ μας σύναψης συμβάσεως πωλήσεως εξ αποστάσεως, για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας και πάντως μόνα όσα είναι κατάλληλα, συναφή και απολύτως αναγκαία για το συγκεκριμένο σκοπό (τυχόν μεταξύ μας σύναψη πωλήσεως αγαθών από απόσταση). Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί.

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας και η ρητή/έγγραφη εκ μέρους σας αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ιδιαίτερο χώρο της ιστοσελίδας μας για λόγους εμπορικής προς εσάς προώθησης των προϊόντων μας. Για προσωπικά δεδομένα ανηλίκων προσώπων κάτω των 16 ετών απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του.

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών, καταναλωτών και πελατών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες ή και πελάτες/καταναλωτές των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) δικαίωμα διαγραφής (λήθης), δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που αίρουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως ορίζουν σχετικοί νόμοι, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ιστοσελίδας μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση: www.sapidis.gr ή ταχυδρομικώς, στην ως άνω διεύθυνσή μας ή μέσω φαξ στον αριθμό 2310……………..

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να λαμβάνει, αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ειδοποιήσεις μας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο για την επίδειξη, ενημέρωσή του σε νέα προϊόντα μας, σε εκπτωτικές περιόδους, σε τιμές ευκαιρίας κ.λπ. μπορεί να πληκτρολογήσει το εικονίδιο με την ένδειξη «αποδέχομαι ειδοποιήσεις σας για νέα προϊόντα και εκπτωτικές τιμές και περιόδους». Αν δεν πληκτρολογήσει αυτό το εικονίδιο τότε σε κάθε περίπτωση μπορεί να εκφράσει οποτεδήποτε την αντίρρησή του ή και την άρνηση του στην αποστολή τέτοιων μηνυμάτων εμπορικής προώθησης προϊόντων μας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σε σταθερό μέσο επικοινωνίας (άρθρο 11 Ν. 3471/2006).